Step 01

Algemene voorwaarden

 Lees deze algemene gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door en zorg dat je de inhoud ervan begrijpt. Door gebruik te maken van onze service ga je akkoord met deze algemene gebruiksvoorwaarden. Indien je niet akkoord wenst te gaan met deze algemene gebruiksvoorwaarden, maak dan geen gebruik van onze service.

Gebruik je deze website, dan aanvaard je de gebruiksvoorwaarden van onze site, evenals de algemene voorwaarden van Pieter Lyrics. volledig. Eventuele (inkoop)voorwaarden van anderen wijzen we nadrukkelijk van de hand.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing met ingang van 1oktober 202

1.Definities

Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor alle webshops en applicaties van Pieter Lyrics

Cliënt
De natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, die Pieter Lyrics een Opdracht geeft dan wel met Pieter Lyrics een Overeenkomst heeft gesloten.

Wij, ons
Pieter Lyrics

Je/Jij, jou
De gebruiker van de Dienst of de Website

Dienst
De terbeschikkingstelling van de webapplicatie door Pieter Lyrics, het geheel van informatie en product(en), het proces van vervaardiging, gereedmaken van bestelling(en) van één of meerdere producten, in virtuele of fysieke vorm, betaling en het ter post aanbieden van de opdracht, al dan niet in combinatie met postzegels.

Pieter Lyrics
Vestigingsadres:
Irenestraat 2
7772 CS Hardenberg
KvK-nummer: 78208335
BTW-identificatienummer: NL003303168B24

Herroepingsrecht
de mogelijkheid voor de Cliënt om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Kaart
Een kaart die door Pieter Lyrics  is gemaakt

Songtekst

Een Songtekst die met behulp van of door Pieter Lyrics  is gemaakt

Gedicht

Een gedicht die met behulp of door Pieter Lyrics  is gemaakt

Ontvanger
De uiteindelijke ontvanger van een Pieter Lyrics kaart, gedicht, songtekst of poster via de site

Overeenkomst
De overeenkomst waarbij Pieter Lyrics en de gebruiker het verrichten van een dienst of andere rechtsbetrekking aangaan.

Website
De Pieter Lyrics internetomgeving

Acties
Acties kunnen niet gecombineerd worden met kwantum korting

Werkdag
Maandag tot en met vrijdag, uitgezonderd feestdagen

2.Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van de Overeenkomst, nadere overeenkomsten alsmede aanbiedingen en mededelingen van Pieter Lyrics die verband houden met de Dienst.

2.2 Afwijkingen van en aanvullingen op de Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk of elektronisch worden overeengekomen.

2.3 Voor zover de bepalingen van de Overeenkomst afwijken van de Algemene Voorwaarden prevaleren de bepalingen van de Overeenkomst.

3.Totstandkoming Overeenkomst

3.1 De Overeenkomst komt tot stand door en op het moment van verzending van de bevestiging van de Opdracht door Pieter Lyrics, dan wel, bij gebreke van een dergelijke bevestiging, door het verrichten van de Dienst.

3.2 Pieter Lyrics behoudt zich het recht voor om een Opdracht om haar moverende redenen te weigeren dan wel nadere voorwaarden te stellen.

3.3 Pieter Lyrics behoudt zicht het recht om producten en/of beelden met een aanstootgevend beeld, beledigende of racistische teksten en/of die anderszins in strijd zijn met de wet, openbare orde en/of de goede zeden – zulks ter beoordeling van Pieter Lyrics en/of haar toeleveranciers – te blokkeren.

4.De Dienst

4.1 Het is Cliënt niet toegestaan om de Dienst in strijd met de wet, de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden te gebruiken dan wel anderszins onrechtmatig te handelen jegens Pieter Lyrics of derden.

4.2 Het is Cliënt niet toegestaan de Dienst te gebruiken in de uitoefening van beroep of bedrijf.

4.3 Cliënt dient te beschikken over Internet toegang (met gebruik van Microsoft Internet Explorer 6.0 of hoger, Firefox 3 of hoger of Safari 4 of hoger, een e-mail adres, een pc en een vrije vaste of mobiele telefoonverbinding.

4.4 Cliënt is verantwoordelijk voor de juistheid, nauwkeurigheid en volledigheid van de adressering van de kaart. Indien onjuistheid, onnauwkeurigheid of onvolledigheid van het opgegeven adres tot gevolg heeft dat de kaart niet kan worden besteld, blijft Cliënt de vergoeding voor het gebruik van de Dienst verschuldigd.

4.5 Het is Cliënt niet toegestaan voor de aflevering van setje kaarten een buitenlands adres op te geven.

4.6 Klachten over de uitvoering van de Dienst dienen binnen 4 weken na afloop van de door Pieter Lyrics aangegeven bezorgperiode te worden ingediend, tenzij dit van Cliënt redelijkerwijs niet kan worden verlangd, bij gebreke waarvan iedere aanspraak van Cliënt komt te vervallen.

4.7 Bij bezoek van de website vanuit een ander land dan Nederland, dan is Cliënt verantwoordelijk voor de naleving van daar geldende wet- en regelgeving.

4.8 De op de website weergegeven afbeeldingen zijn niet op ware grootte en kunnen afwijken in kleur, vorm, maat, contrasten en lay-out ten opzichte van via de website bestelde en afgeleverde producten. De inhoud van de website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Toch bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie niet volledig is, niet correct is, of dat deze is verouderd.

4.9 Pieter Lyrics biedt alle producten, diensten en informatie aan zonder enige waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of anderszins.

4.10 Cliënt mag de dienst niet gebruiken op een manier die in strijd is met de wet, de overeenkomst, of de algemene voorwaarden.

4.11 Cliënt mag op geen enkele wijze onrechtmatig handelen jegens Pieter Lyrics.

4.12 Het is niet toegestaan om de website op een manier te gebruiken die het functioneren van de website en/of het gebruik door anderen kan hinderen en/of op deze website aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten.

4.13 Pieter Lyrics staat ervoor in dat de geleverde producten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en niet in strijd zijn met op de datum van totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Pieter Lyrics zal bestellingen van goederen en het uitvoeren ervan met de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten.

5.Bezorging

5.1 Pieter Lyrics stelt alles in het werk om poststukken te verzenden en op het juiste adres te laten bezorgen. De ondernemer is echter niet verantwoordelijk c.q. aansprakelijk voor het niet tijdig arriveren van een poststuk of het arriveren op een onjuist adres.

5.2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Cliënt aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

6.Beveiliging en Internet

Pieter Lyrics zal passende beveiligingsmaatregelen nemen om de Dienst te beschermen tegen de risico’s van onbevoegde toegang tot of wijziging, vernietiging of verlies van de door Cliënt ingevoerde gegevens en zijn eigen, op de Website geplaatste adresbestanden, maar Pieter Lyrics kan ter zake geen garantie geven.

7.Aansprakelijkheid

7.1 Pieter Lyrics aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die Cliënt lijdt door tekortkomingen van Pieter Lyrics  in de uitvoering van de Dienst.

7.2 Pieter Lyrics kan zich niet beroepen op de uitsluiting van aansprakelijkheid als bedoeld in het vorige lid voor zover de schade is ontstaan uit haar eigen handelen of nalaten, geschied hetzij met het opzet die schade te veroorzaken, hetzij roekeloos en met de wetenschap dat die schade er waarschijnlijk uit zou voortvloeien.

7.3 Cliënt vrijwaart Pieter Lyrics voor alle aanspraken van derden ter zake van de inhoud van de kaart of e-card, behoudens voor zover deze aanspraken zijn gebaseerd op onderdelen van de kaart die door Pieter Lyrics via de website aan Cliënt ter beschikking zijn gesteld.

7.4 Pieter Lyrics aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgschade bij het niet juist overkomen van persoonlijke tekst, gedicht en/of Songtekst.

7.5 Indien de Cliënt gebruik maakt van zijn eigen adresbestanden staat hij ervoor in dat hij de daarin opgenomen gegevens rechtmatig heeft verkregen en dat er geen bezwaren zijn voor het gebruik van deze gegevens. Cliënt vrijwaart Pieter Lyrics voor alle aanspraken van derden ter zake.

7.6 Pieter Lyrics en/of onderaannemers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, die ontstaat als gevolg van het gebruik van deze website ongeacht of Pieter Lyrics de Cliënt op de mogelijkheid van deze schade heeft gewezen, die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt is tot virussen, defecten of overige onvolkomenheden aan andere apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van de website, het wijzigen, onderscheppen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan de gebruiker en/of Pieter Lyrics wordt toegezonden, de beschikbaarheid en/of werking van de website, misbruik of verkeerd of oneigenlijk gebruik van de website, verlies of vervorming van gegevens, downloaden of gebruiken van bijvoorbeeld beelden, informatie en/of gegevens van de website en/of aanspraken van derden in verband met de toegang of het gebruik van de website.

8.Overmacht

Pieter Lyrics is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting uit hoofde van deze Overeenkomst indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een niet toerekenbare tekortkoming. Van een niet toerekenbare tekortkoming is onder meer sprake indien Pieter Lyrics niet in staat is haar verplichtingen jegens Cliënt na te komen als gevolg van een niet toerekenbare tekortkoming van derden van wiens hulp Pieter Lyrics gebruik maakt bij de uitvoering van de Overeenkomst of als gevolg van een tekortkoming van leveranciers van telecommunicatiediensten.

9.Prijzen en betaling

9.1 Cliënt is aan Pieter Lyrics de op de Website vermelde vergoeding verschuldigd. Deze vergoeding wordt aan Cliënt wordt getoond voorafgaand aan het elektronisch accorderen van de Opdracht door Cliënt.

9.2 De op de Website vermelde vergoeding is, voor zover van toepassing, inclusief verschuldigde omzetbelasting, op grond van de Wet op de omzetbelasting 1968. Buitenlandse heffingen en/of belastingen zijn niet inbegrepen inclusief BTW. Over de verzendkosten berekenen we geen BTW.

9.3 Cliënt dient de vergoeding voor de Dienst en de Vervoersdienst vooraf te voldoen via een van de aangeboden betaalwijzen.

9.4 Alle betalingsopdrachten worden afgehandeld via een gespecialiseerde betalingsprovider, een Payment Service Provider(PSP). Op de betalingsopdrachten zijn dan ook de algemene voorwaarden van de desbetreffende PSP van toepassing.

9.5 Pieter Lyrics behoudt het recht om bepaalde opdrachten te weigeren in het geval dat je eerder producten hebt verstuurd zonder dat de betaling goed is afgerond en/of we andere onregelmatigheden hebben geconstateerd.

9.6 Bestellingen worden pas door Pieter Lyrics in productie genomen op het moment dat de betaling voldaan is.

9.7 De prijzen zijn per product gespecificeerd in het productoverzicht op onze website. Pieter Lyrics behoudt het recht om prijzen te wijzigen. Typefouten voorbehouden.

9.8 De Cliënt heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

9.9 Indien het door de Cliënt verschuldigde bedrag niet van de opgegeven rekening afgeschreven kan worden ingeval eenmalige machtiging tot automatische incasso of wanneer Pieter Lyrics niet in staat is het verschuldigde bedrag te incasseren zal Pieter Lyrics de Cliënt een aanmaning sturen met het verzoek om het verschuldigde bedrag zelf aan Pieter Lyrics over te maken. In deze aanmaning wordt een termijn gesteld binnen welke het bedrag betaald dient te zijn.

9.10 Indien het betalingstermijn verlopen is zal Pieter Lyrics een bedrag van € 2,95 aan administratiekosten bovenop het door jou verschuldigde bedrag in rekening brengen. Door aanvaarding van deze algemene voorwaarden verklaar je je uitdrukkelijk akkoord met deze administratiekosten.

10.Herroepingsrecht

Voor aflevering van dienst en/of producten:

10.1 Is de verschuldigde vergoeding inmiddels voldaan, maar op tijd geannuleerd, dan kan er gekozen worden voor terugbetaling van het orderbedrag binnen 30 dagen of voor een code ter waarde van het orderbedrag. Deze code blijft 2 maanden geldig na de annuleringsdatum.

Bij levering van producten:

10.2 Bij de aankoop van producten heeft de Cliënt de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 7 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de Cliënt of een vooraf door de Cliënt aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

10.3 Tijdens de bedenktijd zal de Cliënt zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

10.4 Indien de Cliënt gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

10.5 Indien de Cliënt de verschuldigde vergoeding reeds betaald heeft, zal Pieter Lyrics dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Uitsluiting herroepingsrecht

10.6 Pieter Lyrics kan het herroepingsrecht van de Cliënt uitsluiten voor zover voorzien in lid 10.7

10.7 Uitsluiting van herroepingsrecht is mogelijk voor de producten die:
– die door Pieter Lyrics tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
– die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
De zichttermijn zoals bedoeld in art.7:46d BW is niet van toepassing.

Let op! Eenmaal aangeschafte Kaarten, songteksten en gedichten kunnen dus door hun aard niet geannuleerd of geretourneerd worden.

11.Inschakeling van derden

Pieter Lyrics is gerechtigd om voor het verrichten van (delen van) de Dienst derden in te schakelen.

12.Gebruik van adresgegevens en privacy

Pieter Lyrics hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar Cliënten en heeft een privacystatement gemaakt dat van toepassing is op de Dienst. Door het verstrekken van de Opdracht gaat Cliënt akkoord met dit privacystatement.

13.Klantenservice

Voor vragen en klachten met betrekking tot de Dienst kan Cliënt zich wenden tot de Pieter Gort. Pieter is bereikbaar per mail

info@pieterlyrics.com .

14.Klachtenregeling

14.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de Cliënt de gebreken heeft geconstateerd.

14.2 Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Cliënt een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

15.Intellectuele Eigendomsrechten

15.1 De inhoud van deze site (waaronder begrepen de beelden in de Pieter Lyrics Collectie, teksten, gedichten, songteksten, grafisch materiaal en logo’s) is in eigendom van Pieter Lyrics of aan Pieter Lyrics gelieerde derden en wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Het is dan ook verboden om de inhoud van deze website op welke manier dan ook te wijzigen, publiceren, reproduceren, verveelvoudigen (waaronder downloaden), verkopen, distribueren, tentoonstellen, openbaar maken of op welke andere manier dan ook te gebruiken, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Pieter Lyrics en/of haar licentiegevers.

15.2 Niets van hetgeen in dit artikel is vervat zal worden uitgelegd als het verlenen van een licentie of ander (gebruiks-)recht uit hoofde van het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van de ondernemer en/of haar licentiegevers.

15.3 Zonder de voorafgaande expliciete en schriftelijke toestemming van de ondernemer is het niet toegestaan links naar de website van de ondernemer of aan de aan de ondernemer gelieerde bedrijven en/of websites aan te bieden.

15.4 Ben je van mening dat materiaal van jouw hand onrechtmatig wordt gebruikt en vermenigvuldigd op een wijze dat je auteursrechten worden aangetast, neem dan contact op met:

Pieter Lyrics
Irenestraat 2
7772 CS HARDENBERG

 

16.Nieuwsbrief

16.1 Bij het aanmelden voor de nieuwsbrief gaat de Cliënt akkoord met het ontvangen van onze periodieke nieuwsbrief.

16.2 Bij elke nieuwsbrief is er de mogelijkheid om je uit te schrijven.

 

17.Wijziging van de Algemene Voorwaarden

De Algemene Voorwaarden en de op de Website vermelde vergoeding kunnen door Pieter Lyrics te allen tijde worden gewijzigd.

 

18.Slotbepalingen

18.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

18.2 Geschillen tussen Pieter Lyrics en de Cliënt die voortvloeien uit de Overeenkomst zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de rechtbank te Zwolle.

 

19.Disclaimer

Door deze website te bezoeken of te gebruiken, verklaar je je akkoord met deze voorwaarden. We garanderen niet dat de website foutloos of zonder onderbreking zal functioneren.

 

 

error: Leuke teksten hè? Er zit copyright op deze teksten! Als je de tekst wil gebruiken neem dan contact op!